תנאי השימוש באתר Inked

ברוכים הבאים לאתר Inked שבכתובת www.inked.co.il (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל פעולה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

 1. 1.הסכמה לתנאי השימוש

1.1.     תחילת השימוש באתר, בתכניו - לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

1.2.     הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.3.     הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

1.4.     תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 1. 2.מהות האתר

2.1.     Inked הינו אתר אינטרנט שפועל כזירת מידע. האתר משמש כפלטפורמה שמסייעת לגולשים לאתר מידע בתחום הקעקועים, פירסינג ושירותים נלווים בדגש על בתי עסק המתמחים בקעקועים, פירסינג ושירותים נלווים ברחבי ישראל (להלן: "בתי העסק"). באמצעות האתר ניתן לבצע חיפושים בהתאם לפרמטרים שונים, לקבל מידע אודות בתי העסק השונים ולהעלות תמונות של קעקועים. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים באספקת המוצרים והשירותים של בתי העסק השונים המפורסמים באתר.

2.2.     הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי הנהלת האתר אינה בודקת באופן עצמאי את המצגים של בתי העסק השונים לרבות בכל הנוגע למאפייני וטיב השירות. האחריות הבלעדית למצגים אלה היא של בתי העסק השונים של המוצרים ו/או השירותים. על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים ו/או השירותים שברצונו לרכוש מבתי העסק בטרם יעשה כן, ויבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר ו/או השירות כמות שהוא מתאים לצרכיו. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

2.3.     במסגרת השימוש באתר, הגולש רשאי לערוך חיפוש במאגר בתי העסק שבאתר על פי מגוון רחב של פרמטרים לרבות, מיקום. כמו כן, המשתמש יוכל להעלות תמונות של קעקועים והצעות לקעקועים; לדרג את בתי העסק על פי מדדים שונים; לכתוב הערות בנוגע לבתי העסק; לקרוא הערות של משתמשים אחרים וליהנות ממאגר המידע והכתבות הכלליים שבאתר.

 1. 3.שימוש באתר

3.1.     המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

3.2.     השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

 1. 4.הקפדה על מסירת פרטים נכונים

4.1.     המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 1. 5.זמינות האתר

5.1.     האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

 1. 6.שמירת המידע והשימוש בו

6.1.     האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

 1. 7.הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים

7.1.     הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פניה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

7.2.     האתר מעמיד בפני המשתמשים את האפשרות לבקש לקבל דיוור ממוקד שנוגע לבעלי עסק מסוימים. הנהלת האתר תשתדל בכפוף למגבלות הטכניות לדאוג שהודעות רלוונטיות שנוגעות לאותם בתי עסק יישלחו למשתמש בהתאם להעדפותיו, וזאת בנוסף לדיוור הכללי של האתר.

 1. 8.העברת מידע לצדדים שלישיים

8.1.     מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים, למעט לבתי העסק שמפרסמים באתר במידת הצורך, את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים ובמידה הנדרשת בנסיבות העניין:

א.      במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצד שלישי.

ב.      במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.

ג.       במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

 1. 9.שימוש בשירותים ליצירת תוכן על-ידי משתמשים

9.1.     אתר Inked כולל שירותים שונים, ובכלל זאת אפשרות הניתנת לגולשים לפרסם תוכן מטעמם בפני כל המשתמשים או חלק מהם, לרבות ביקורות ו/או תמונות הנוגעות לבתי העסק השונים. האחריות על תוכן גולשים שפורסם באתר חלה באופן מלא ובלעדי על הגולש ששלח אותו והוא האחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום או שליחת תוכן על-ידו.

9.2.     האתר שומר לעצמו את הזכות לפקח על תכנים שפורסמו או נשלחו על-ידי המשתמשים ולהסירם לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסום כל תוכן שמסר המשתמש לאתר במידה והוא מפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, בכל עת, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. במקרה בו יימחק תוכן של משתמש שפורסם באתר, האתר איננו מחויב ליתן על כך הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי לכל גורם שהוא ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר.

 1. 10.קניין רוחני בתוכן שנוצר על-ידי משתמשי האתר

10.1.  אתר Inkedאינו טוען לזכויות של קניין רוחני בתוכן שנוצר על-ידי משתמשי האתר. בפרסום התוכן המשתמש מאשר כי הוא בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתוכן וכי הוא רשאי לפרסמו לרבות תמונות, טקסטים וכל חומר אחר. כמו כן, המשתמש מסכים בזאת להקנות ללא כל תמורה לאתר זכות בלתי מוגבלת בזמן ובמקום לעשות בתוכן שימוש, ובכלל זאת, להעתיק, לפרסם, לשדר, לבצע באופן פומבי, להעמיד את התוכן לרשות הציבור, לערוך אותו או לעשות בו כל יצירה נגזרת, ו/או לתרגמו. המשתמש מסכים כי האתר יעשה שימוש בתוכן שמסר בכל מדיה דיגיטלית ו/או מודפסת ו/או סלולרית. בעבור כל האמור לעיל המשתמש לא יהא זכאי לתמורה מכל סוג שהוא עבור כל אחד מהשימושים הנזכרים לעיל בידי אתר Inked.

 1. 11.הסתמכות על תוכן שנוצר על-ידי משתמשים

11.1.  אתר Inked מספק אפשרות לגולשים לפרסם את התרשמותם האישית מבתי עסק וממתן שירותים נוספים. אנו ממליצים להתייחס לפרסומים אלו בהסתייגות המתבקשת שכן אין לאתר דרך לדעת מהו מקורם. יש לשים לב כי, למרות מאמצי האתר למנוע זאת, מקורם של פרסומים אלו עלול להיות מצד מתחרים, קרובי משפחה של בתי העסק ו/או כל אדם בעל אינטרס אישי או מסחרי כלשהו.

 1. 12.שימושים אסורים

12.1.  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

12.2.  המשתמש מסכים שלא להשתמש בשירות כדי לשלוח, לפרסם, להעלות, לשדר או להפוך לזמין כל תוכן:

12.2.1.    לא חוקי, פוגעני, מאיים, מטריד, משמיץ, מוציא דיבה, שיש בו חדירה לפרטיותו של אחר, אלים, גזעני או נוגד את תקנת הציבור;

12.2.2.    המכיל עירום, אלימות, תועבה, או מכיל קישור לאתר אינטרנט המכיל אחד מאלה;

12.2.3.    שאין למשתמש זכות להעמידו לרשות הציבור על פי החוק;

12.2.4.    שמפר סימן מסחר, סוד מסחרי זכויות יוצרים, הסכם סודיות או זכויות קנייניות של צד כלשהו;

12.2.5.    המכיל פרסום דואר זבל, שאינו מותר, לא רצוי או לא מורשה, חומר פרסומי, מכתבי שרשרת, הימורים או כל צורה אחרת של שידול;

12.2.6.    מכיל קישורים לווירוסים או תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים, תולעים, או כל קוד מחשב, קבצים או תוכנות שתוכננו כדי להפריע, להגביל או להרוס את התפקוד של כל מחשב, חומרה או ציוד תקשורת;

12.3.  המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 1. 13.אתרים מקושרים

13.1.  באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

 1. 14.פרסומת הטבות וקופונים

14.1.  הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

14.2.  בתי עסק מסוימים יציעו למשתמשי האתר מעת לעת הטבות שונות, בין היתר באמצעות קופונים, למימוש באופן מקוון או בבית העסק. מימוש ההטבות יהיה בהתאם לקביעות בית העסק המעניק אותן וכן בהתאם לתנאים המנויים באתר ו/או על גבי הקופון. האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב, ו/או לאיכות ההטבה, תחול על בית העסק ו/או הספק של כל מוצר ו/או שירות בקשר עם ההטבה. למען הסר ספק, האתר לא יישא בשום אחריות בקשר לטיב ו/או לאיכות ההטבה, לאספקתה ו/או לתנאיה. מבלי לגרוע מהאמור, לא תהא למשתמש כל טענה כלפי האתר בגין ההטבות המוצעות על ידי בתי העסק, אספקתן, טיבן או איכותן.

 1. 15.קניין רוחני

15.1.  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בו שימוש.

15.2.  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

15.3.  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או לבתי העסק העובדים עמה בשיתוף פעולה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 1. 16.הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

16.1.  הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

16.2.  התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או בתי העסק השונים.

16.3.  האתר מספק פלטפורמה להתקשרות בין המשתמש לבתי העסק השונים. לפיכך, האחריות הבלעדית לטיב השירותים ו/או המוצרים, איכותם, המחיר בו הם מוצגים, והמפרט שהם כוללים חלה על בתי העסק השונים ולא על האתר או מי מטעמו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהאחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים לרבות בכל הנוגע לטיב ואיכות השירות מוטלת על בתי העסק ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי האתר ו/או כלפי מי מטעמו בהקשר זה.

16.4.  הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מצריכת מוצר ו/או שירות כלשהו בבתי העסק.

16.5.  עם זאת, הנהלת האתר מצהירה בזאת כי תנקוט במרב המאמצים על מנת לפתור בעיות ומחלוקות שיתעוררו בין בתי העסק השונים ובין משתמשי האתר.

 1. 17.שיפוי

17.1.  המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

17.2.  המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

17.3.  המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

17.4.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

17.5.  המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

17.6.  הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

17.7.  באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

17.8.  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

 1. 18.אבטחת המידע
 2. 19.האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.
 3. 20.המחאת זכויות וחובות

20.1.  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 1. 21.ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

21.1.  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 1. 22.יצירת קשר

22.1.  אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.